Tekstversie
Inhoud tonen

 

Brem - het Eifelgoud van het Nationaal Park

Brem vormt struwelen die in het Nationaal Park op grote schaal in het voormalige militair oefengebied Vogelsang op de hoogvlakte van Dreiborn voorkomt. Ze begroeien nu de niet meer bewerkte graslanden en langs vroegere wegen en brandgangen. Deze stuwelen kunnen zich ontwikkelen op grote open plekken in bossen die door wind, insekten, militaire oefeningen of door houtproductie zijn ontstaan. Ze vervangen hoog groeiende kruiden zoals vingerhoed.

Voor de bosbouw betekend Brem een ontwikkelingstadium van meestal meerdere tientalen jaren tot een natuurlijke bosontwikkeling. Vanwege deze betekenis wordt Brem, in Nationaal Park, als een beschermd proces beschouwd. Sturende maatregelen zijn daarom niet nodig.

Laat in het voorjaar lichten de grote gele bloemen van deze struik op en zijn al van verre zichtbaar, ze veranderen grote stukken van de hoogvlakte van Dreiborn in een bloemenzee. Vanwege het aspect dat Brem een landschapsvormde functie heeft wordt het ook wel "Eifelgoud" genoemd.
Naast brem nemen ook andere kruiden en struiken deel aan de terug winning van een voormalig cultuurbiotoop en open plekken in het bos. Bremstruwelen zijn biotopen waar talrijke insecten leven en bieden tevens grotere dieren zoals....een refugia.

 
 

Bremstruwelen en andere gebieden met successie

Brem en andere gebieden waar de vegetatie zich vrij kan ontwikkelen die tot nu toe slechts met houtachtige gewassen begroeit zijn, veranderen zich continue. Kenmerkend voor de vegetatie zijn, al naar gelang de verstreken ontwikkelingstijd, de aanwezige plantengemeenschappen van de oorspronkelijke vegetatie van de inmiddels niet meer gebruikte graslandbiotopen of de pionier boomsoorten die de weg voor het bos vrijmaken.
 

Dieren van het bremstruweel

De grauwe klauwier (Lanius collurio) is van mei tot november in het Nationaal Park te vinden, deze vogel met zijn markante zwarte oogmaskertje geldt in Nordrhein - Westfalen en vooral in de Eifel als sterk bedreigt.
 
 Naar boven